Przykłady dobrych praktyk w naszej szkole.

Współczesne tendencje jakie panują w pedagogice podkreślają uczestnictwo dziecka w trudnym procesie edukacyjnym. Najważniejszym staje się stwarzanie dla dziecka warunków do poznawania jak i przeżywania świata. Rozwijaniu procesów poznawczych, kształtowaniu pozytywnych postaw u dziecka sprzyja kontakt dziecka z literaturą. Książka rozwija wrażliwość, ciekawość, ale też pobudza wyobraźnię. Rodzinne czytanie wzmacnia więzy.

OPIS DZIAŁAŃ:

W naszym przedszkolu podtrzymuję i rozwijam zainteresowania czytelnicze dzieci poprzez dobór literatury dziecięcej, organizowanie spotkań z książką, czytaną przez rodziców, nauczycieli, wyjścia do szkolnej biblioteki. Przedszkole jest członkiem ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” i ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Przyłączając się do akcji, miałam przede wszystkim na celu zaszczepić w dzieciach miłość do książek i ukazać piękno dziecięcej literatury.

W przedszkolu organizowanych było wiele form aktywności realizowanych we współpracy z rodzicami. Podczas wrześniowego zebrania z rodzicami zachęcałam ich do aktywnego udziału w naszych działaniach. Rodzice nie pozostali bierni i chętnie wyrazili zgodę na udział w zaplanowanych akcjach. W przedszkolu powstał ,,Klub rodzinnego czytania” i ,,Klub czytających Rodziców”.

  • ,,Klub rodzinnego czytania”
  • Przedszkolaki wybrali maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków i chętnych uczniów naszej szkoły. Misiowi zostało nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w grupie przedszkolnej. Miś został wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). Czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze. Kolejność wędrówki Misia określona jest listą, na którą wpiszą się rodzice.
  • ,,Klub czytających Rodziców”
  • Rodzice czytają przyniesioną z domu, ulubioną książkę swojego dziecka. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko rodziców ale też nauczycieli. Zachęcam również dzieci do wyrażania swoich emocji, uczuć, spostrzeżeń po wysłuchanej baśni, bajce, opowiadaniu za pomocą prac plastycznych. Jest to niezwykłe doświadczenie dla nauczyciela, zobaczyć dziecięcą wyobraźnię przeniesioną na kartkę. Twórczość dziecka można będzie podziwiać w sali przedszkolnej.

Widząc zaangażowanie i zainteresowanie rodziców w akcję oraz radość dzieci podczas czytania, chciałam jeszcze bardziej zmotywować i pobudzić rodziców do czytelnictwa dzieci, zrodził się pomysł odwiedzin szkolnej biblioteki i ,,Kącika wymiany książek”.

  • ,,Odwiedziny szkolnej biblioteki” Przedszkolaki wraz z Panią raz w tygodniu będą odwiedzać bibliotekę szkolną. Mogą oddać i wypożyczyć książkę. Pani bibliotekarka czyta jedną z wybranych przez dzieci pozycję.
  • ,,Kącik wymiany książek” Na zebraniu Rodzice zostali zapoznani z pomysłem i zasadami korzystania z przedszkolnej biblioteczki. ,,Kącik” został utworzony w miejscu ogólnie dostępnym. Wypożyczanie książek polega na zamianie książeczki dziecka na inną znajdującą się w przedszkolnej bibliotece. Głównym celem jest zainteresowanie dzieci książką i czytaniem, dzielenie się z innymi swoimi książeczkami, co wiąże się z z dawaniem radości oraz rozwijaniem w dzieciach odpowiedzialności.

,,Kącik wymiany książek” stał się małą przedszkolną biblioteczką.

Moim staraniem było, aby moi wychowankowie lubili czytać i aby czytanie stało się radością, a nie kojarzyło się z przymusem, nudą i obowiązkiem.

Uzyskane efekty:

Głośne czytanie ma pozytywny wpływ na moich wychowanków w domu i przedszkolu. U dzieci można zauważyć, że powiększył się zasób ich słownictwa. Dostrzegam bardziej rozwiniętą wyobraźnię, gdyż w bajkowym świecie wiele może się wydarzyć. Efektem moich działań jest również aktywne włączenie się rodziców w akcje czytelnicze poprzez ich udział w ,,Klubie czytających Rodziców”. Ponadto dzieci systematycznie korzystają z przedszkolnego kącika wymiany książek wymieniając wraz z rodzicami książeczkę przeczytaną na nową. Rozumieją również, że trzeba szanować książki i o nie dbać, aby służyły innym dzieciom.

Wnioski z realizacji:

Poprzez organizowane działania zauważono wzrost zainteresowania czytelnictwem na co dzień. Dzieci pozyskały wiedzę jak należy dbać o książki, rozbudziły ciekawość świata i wzmocniły więź emocjonalną ze swoimi bliskimi. Nauczyły się odróżnić dobro od zła. Zyskałam zaufanie rodziców i akceptację swoich działań związanych z edukacją czytelniczą. Wydaje mi się, że kontynuacja podjętych działań w zakresie czytelnictwa wśród dzieci oraz ich rodziców jest zasadna i przynosi zamierzone cele.

Autor : Dorota Bartczak