Drużyna Dobrych Duchów

DRUŻYNA DOBRYCH DUCHÓW – zaczynamy!!!

Zgodnie z zapowiedzią ruszamy z naszą DRUŻYNĄ DOBRYCH DUCHÓW . Jeśli masz ochotę zostać jednym z nas, zapoznaj się z regulaminem i dostarcz do nas wypełnioną deklarację, a zapewniamy, że Twoje życie się zmieni 🙂

Regulamin Drużyny

Drużyna jest jednostką organizacyjną i wychowawczą, działającą na terenie wyznaczonym przez Opiekuna Grupy. Drużyna posiada lidera prowadzącego, wybieranego spośród członków raz na semestr. Lider może ulec zmianie.

Siedzibą drużyny jest:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie

Nowe Radzikowo 36

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

 1. PODSTAWA ORGANIZACYJNA

1) Drużyna składa się z co najmniej 2 członków.  Działa na rzecz ogólnie pojętej społeczności Radzikowa.

2) Specyfika Drużyny

Drużyna posiada nazwę, zatwierdzoną na wniosek Opiekuna Drużyny; posiada własne logo (zastrzeżone prawem autorskim) i okolicznościowe hasło, które są wyrazem jej ideowej postawy. Posiada również własne zasady, określone w poniższym regulaminie.

3) Nazwa Drużyny

Drużyna używa nazwy „Drużyna dobrych duchów”. W przypadku zmiany Opiekuna Drużyny nazwa musi ulec zmianie, gdyż jest objęta prawem autorskim.

4) Cele Drużyny

Drużyna Dobrych Duchów ma na celu:

– wychowanie dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi, w myśl Przyrzeczenia i Prawa Pomocy Bliźniemu,

– przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej służby Bogu, Polsce i Bliźnim.

Wychowanie młodzieży opiera się na zasadach etyki chrześcijańskiej.

5) Metody i środki.

Dla osiągnięcia swego celu Drużyna prowadzi pracę wychowawczą przez urządzanie wycieczek, zbiórek oraz innych spotkań; używanie gier i ćwiczeń, zabaw, gawęd; organizowanie zawodów i konkursów, pracy społecznej; branie udziału w uroczystościach religijnych i narodowych, pomoc koleżeńską przy odrabianiu lekcji, zbiórki charytatywne, pomoc w zagospodarowaniu terenu szkolnego.

6) Obowiązki Lidera Drużyny (o ile zostanie wybrany):

Przed mianowaniem Lider składa na piśmie, na ręce Opiekuna Drużyny, zobowiązanie następującej treści:

“Zobowiązuję się:

– dołożyć wszelkich starań, aby powierzoną sobie grupę wychować w myśl zasad i ideałów prawdziwego patrioty, opartych na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

– stale czuwać nad zdrowiem fizycznym i moralnym powierzonej grupy;

– prowadzić pracę w drużynie według planu zatwierdzonego przez Opiekuna;

– współpracować ze wszystkimi członkami drużyny;

– spełniać w terminie wszystkie obowiązki organizacyjne;

– czuwać nad majątkiem Drużyny, odpowiadać za całość działalności finansowej i gospodarczej Drużyny. Przez zobowiązanie to przyjmuję odpowiedzialność za majątek Drużyny;

– przestrzegać, by znak (logo) drużyny było szanowane i, w razie wystąpienia z Drużyny, dochować tajemnicy;

– dołożyć starań, celem przygotowania swego następcy, dla zachowania ciągłości pracy;

– nie opuścić Drużyny przed zwolnieniem mnie przez władzę przełożoną oraz przekazaniem majątku Drużyny według protokołu zdawczo-odbiorczego.”

 1. ZASADY PRZYJĘCIA DO DRUŻYNY:
 1. Do Drużyny może dostać się każdy uczeń z klas III – VIII, będący uczniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie. Nie jest to jednak warunek konieczny.
 2. Warunkiem przyjęcia do drużyny jest udokumentowana średnia ocen, wynosząca co najmniej 3,5 z poprzedniego semestru/roku szkolnego.
 3. Warunkiem pozostania w drużynie jest posiadanie, przez cały okres uczestnictwa, średniej nie mniejszej niż w chwili przyjęcia. W przypadku, gdy średnia ulegnie zmniejszeniu, o pozostaniu ucznia decyduje Opiekun Drużyny w porozumieniu z Liderem Drużyny.
 4. Każdy członek drużyny posługuje się poprawną polszczyzną, nie przeklina, nie krzyczy i nie wyzywa innych. Jest wolny od nałogów i chce pracować, by stać się lepszym człowiekiem.
 5. Do Drużyny może wstąpić każdy, który zostanie przyjęty przez Opiekuna Drużyny poprzez wpisanie na listę członków. Podstawą tego jest wypełnienie przez prawnych opiekunów dziecka deklaracji członka. Deklaracja dostępna jest jako załącznik nr 1 do regulaminu, jak również na stronie www.spradzikowo.pl w zakładce „drużyna”.
 6. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Opiekun Drużyny.
 • KULTURA OSOBISTA:

Każdy członek Drużyny powinien wyróżniać się kulturą osobistą, tak w szkole, jak i poza nią. Nieważne, z jakiego środowiska przychodzi, musi przyjąć on ogólnie stosowane normy i zasady.

Nie da się tu powiedzieć o wszystkim, zwracamy jednak uwagę na poniższe zalecenia.

 1. Zawsze mówimy: dzień dobry i do widzenia. Niezależnie od zasady, że pierwszy mówi młodszy – starszemu, zawsze to My staramy się powiedzieć to pierwsi.
 2. Rozmawiając ze starszymi nie trzymamy rąk w kieszeniach i staramy się nie żuć gumy.
 3. Fizjologiczne odgłosy to nie powód do śmiechu. Staramy się załatwiać te sprawy  w ustronnych miejscach.
 4. Dbamy o mienie wokół siebie, nie tylko o własne, lecz również wszystkich członków Drużyny. Ulica też jest nasza. Śmieci zawsze wyrzucamy do śmietnika, a nie na ulicę.
 5. Pomagamy w miarę możliwości ludziom starszym, inwalidom i zwierzętom.
 6. Staramy się być zawsze uśmiechnięci, uczynni, pozytywnie nastawieni do życia  i otoczenia, świat odpłaci nam tym samym.
 7. Pamiętamy zawsze o „tolerancji”, jest to słowo ważne w każdej chwili Naszego życia. Jesteśmy wobec siebie pomocni i koleżeńscy. Nie śmiejemy się z innych uczniów i ich wypowiedzi. Każdy ma prawo popełniać błędy.
 8. Zachowujemy się w taki sposób, aby nie zagrażać zarówno własnemu bezpieczeństwu, jak i innych osób (nie bijemy, nie biegamy, nie zaczepiamy, nie popychamy, nie podstawiamy nóg, itp.)