Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora serwisu, pewne dokumenty, bądź elementy na stronie, są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 – pochodzą z różnych źródeł, są publikowane od wielu lat (od 2016r.)

– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

– niektóre elementy nie posiadają unikatowego identyfikatora

– niektóre linki nie posiadają zawartości ani tytułu

– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Stopień zgodności: 90.92%

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem narzędzia do oceny stron: Test-European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/).

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksander Olczyk, elnotcho@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-24) 268-16-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

W godzinach pracy szkoły przy wejściu są pracownicy obsługi, którzy monitorują  ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły.

Budynek szkoły ma 2 kondygnacje (poziomy). Na każdą kondygnację prowadzą schody, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz szkolny.

W budynku głównym szkoły nie ma wind, toalet – dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed wejściami do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.